Mijn LVNG

Klachten

Klachtenregeling

De LVNG kent een klachtenregeling. Deze is gebaseerd op het beginsel van bemiddeling door een onafhankelijke mediator. Komen beide partijen niet tot elkaar, dan kan de klager, afhankelijk van de aard en zwaarte van de klacht, een klacht indienen bij de SCAG. De Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg is een onafhankelijke stichting, waarbij alle LVNG-leden zijn aangesloten.

Een klacht kan worden geuit als een cliënt het niet eens is met de handelswijze van zijn of haar therapeut. Afhankelijk van de zwaarte van de klacht zijn er verschillende wegen die door de klager bewandeld kunnen worden.

Stap 1: Bespreek de klacht met de therapeut. Probeer eerst uw klacht met de betreffende therapeut te bespreken. Als deze niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen de klacht op te lossen.

Als u wilt, kunt u ook terecht bij de LVNG-Vertrouwenscommissie. Een klacht die door de LVNG wordt behandeld, heeft als kenmerk dat beide partijen de intentie hebben om een oplossing te vinden voor het conflict. De LVNG zal beide partijen benaderen met het verzoek om via een professionele bemiddelaar tot een oplossing te komen die voor beiden acceptabel is. De klacht zal alleen dan vertrouwelijk in behandeling genomen kunnen worden, indien de klager een schriftelijke klacht indient per mail via vertrouwenscommissie@LVNG.nl. U krijgt altijd via e-mail een ontvangstbevestiging van uw klacht. Als wij uw klacht hebben ontvangen, handelen wij deze zorgvuldig af.

Stap 2: Bemiddeling door de klachtenfunctionaris. Komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk. Deze klachtenfunctionaris kan bemiddelen bij uw klacht, maar kan u ook informeren over de klachtenprocedure, vragen beantwoorden of u begeleiden bij het op schrift stellen van uw klacht. De LVNG is aangesloten bij de SCAG,

Stap 3: Externe klachtenprocedure. Als u er met de therapeut en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u over uw klacht een uitspraak vragen bij de geschillencommissie. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend.

 

Tuchtrecht
Alle LVNG-leden zijn aangesloten bij TCZ, het Tuchtrecht voor de Complementaire Zorg. Het kan voorkomen dat de klager of aangeklaagde niet bereid is tot mediation, of dat partijen niet tot een schikking kunnen komen. Dan zal de LVNG de klager het advies geven om zijn of haar klacht voor te leggen aan de TCZ.

De TCZ is een onafhankelijke stichting die de tuchtrechtspraak binnen de natuurlijke gezondheidszorg verzorgt. Het tuchtrecht heeft tot doel om de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de natuurlijke gezondheidszorg te bewaken. Tuchtrechtspraak is een speciale vorm van rechtspraak die erop toeziet dat de leden van een bepaalde beroepsgroep zich aan de gedragsregels van hun beroep houden. Voorbeelden hiervan zijn advocaten en notarissen. Zij oefenen een zogeheten vrij beroep uit, maar kunnen niet zomaar hun eigen gang gaan. Hun rechtspraak wordt gedaan door tuchtcolleges die onder voorzitterschap van een rechter de klacht beoordelen. Een tuchtcollege kan gevoelige straffen opleggen, zoals schorsing uit het register en andere sancties.

Direct lid worden?


Zoek een therapeut

Een therapeut nodig? Zoek er een bij je in de buurt

Zoeken