Mijn LVNG

Beroepscode van de Natuurgeneeskundig Therapeut (LVNG)

Aspecten met betrekking tot de beroepsuitoefening 

 • De therapeut zal elke cliënt de meest adequate behandeling geven. 
 • De therapeut zal de cliënt behandelen zonder daarbij onderscheid te maken in geslacht, geloof, levensovertuiging, ras en/of geaardheid
 • De therapeut is persoonlijk verantwoordelijk voor de uitoefening van zijn beroep. 
 • De therapeut zal kennis en vaardigheden op peil houden.
 • De therapeut zal nieuwe kennis of behandelingsmethodes niet voor zichzelf houden.  
 • De therapeut onthoudt zich van handelingen die gelegen zijn buiten het terrein van eigen kennen en kunnen. 
 • De therapeut zal geen opdrachten aanvaarden die in strijd zijn met de beroepsethiek. 
 • De therapeut behoort zijn beroep niet in diskrediet te brengen. 
 • De therapeut heeft geheimhoudingsplicht, tenzij ernstige misstanden hem tot spreken verplichten. 
 • De therapeut zal voor zijn verrichting ten hoogste een vergoeding in rekening brengen die in overeenstemming is met de geleverde inspanning. 
 • De therapeut zal zijn werkzaamheden neerleggen indien geschorst.
 • De therapeut behandelt niet onder invloed van alcohol of drugs.

Aspecten met betrekking tot de houding tegenover de cliënt

 • De belangen van de cliënt staan op de eerste plaats. 
 • De therapeut respecteert de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt. 
 • De therapeut houdt rekening met de levensbeschouwelijke opvattingen van de cliënt. 
 • De therapeut eerbiedigt de vrije zorgverlenerkeuze van de cliënt. De cliënt heeft het recht een andere zorgverlener te consulteren. De cliënt kan de behandeling op elk tijdstip stop zetten. 
 • De therapeut informeert de cliënt of diens vertegenwoordiger op begrijpelijke wijze. 
 • De therapeut gaat pas tot hulpverlening over wanneer toestemming van de cliënt is verkregen. 
 • De therapeut beschaamt niet het vertrouwen van de cliënt. 
 • De therapeut verzamelt slechts die gegevens die voor de behandeling noodzakelijk zijn. 
 • De therapeut heeft ten opzichte van ieder ander dan de cliënt geheimhoudingsplicht over alles wat hem uit hoofde van zijn/haar functie bekend wordt/is geworden. (N.B. In de praktijk wordt ervan uitgegaan dat een cliënt, indien hij/zij instemt met het ondergaan van een onderzoek c.q. behandeling verricht door andere behandelaars dan zijn/haar “eigen” arts, impliciete toestemming heeft gegeven voor een uitwisseling van relevante gegevens tussen de diverse (mede)behandelaren). 
 • Rapportering aan derden vindt slechts plaats na toestemming van de cliënt. 
 • De therapeut zal bij afwezigheid zorg dragen voor waarneming c.q. een bereikbaarheidsregeling. 
 • De cliënt kan een klacht indienen bij een daartoe bevoegde instantie. 
 • De cliënt dient (zoals overal in het zorgcircuit) het recht te hebben om op zijn/haar verzoek inzage in zijn/haar dossiers te krijgen. 
 • De therapeut stelt zich onafhankelijk/neutraal op tegenover commerciële instellingen of personen. 

Aspecten in relatie tot collegae en andere zorgverleners

 • De therapeut zal streven naar het in stand houden van een goede samenwerking met andere werkers op het terrein van de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening en met ander beroepsbeoefenaren. 
 • De therapeut biedt collegae alle hulp die hij/zij krachtens zijn/haar deskundigheid en ervaring kan bieden.  
 • De therapeut toont bereidheid tot samenwerking en tot het verstrekken van goede informatie op basis van wederkerigheid. 
 • De therapeut bekritiseert geen collegae in het openbaar of ten overstaan van de cliënt.
 • De therapeut behoort voor zover mogelijk bereid te zijn gedurende bepaalde tijd voor een collega waar te nemen. 

Direct lid worden?


Zoek een therapeut

Een therapeut nodig? Zoek er een bij je in de buurt

Zoeken