Klachten

De LVNG kent een klachtenregeling. Deze is gebaseerd op het beginsel van bemiddeling door een onafhankelijke mediator. Komen beide partijen niet tot elkaar, dan kan de klager, afhankelijk van de aard en zwaarte van de klacht, een klacht indienen bij de TCZ. De Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg is een onafhankelijke stichting, gespecialiseerd in tuchtrecht.

Klachtenregeling

Een klacht kan worden geuit als een cliënt het niet eens is met de handelswijze van zijn of haar therapeut. Afhankelijk van de zwaarte van de klacht zijn er verschillende wegen die door de klager bewandeld kunnen worden.

Mediation

In eerste instantie zal het klachtrecht van de LVNG in werking treden. Een klacht die door de LVNG behandeld wordt, heeft als kenmerk dat beide partijen de intentie hebben om een oplossing te vinden voor het conflict. De LVNG zal beide partijen benaderen met het verzoek om via een professionele bemiddelaar tot een oplossing te komen die voor beiden acceptabel is.

De klacht zal alleen dan vertrouwelijk in behandeling genomen kunnen worden, indien de klager een schriftelijke klacht indient per mail via vertrouwenspersoon [bij] LVNG.nl.

Tuchtrecht

TCZ Tuchtrecht Complementaire Zorg. Het kan voorkomen dat de klager of aangeklaagde niet bereid is tot mediation, of dat partijen niet tot een schikking kunnen komen. Dan zal de LVNG de klager het advies geven om zijn of haar klacht voor te leggen aan de TCZ.

Het tuchtrecht
De TCZ is een onafhankelijke stichting die de tuchtrechtspraak binnen de natuurlijke gezondheidszorg verzorgt. Het tuchtrecht heeft tot doel om de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de natuurlijke gezondheidszorg te bewaken. Tuchtrechtspraak is een speciale vorm van rechtspraak die erop toeziet dat de leden van een bepaalde beroepsgroep zich aan de gedragsregels van hun beroep houden. Voorbeelden hiervan zijn advocaten en notarissen. Zij oefenen een zogeheten vrij beroep uit, maar kunnen niet zomaar hun eigen gang gaan. Hun rechtspraak wordt gedaan door tuchtcolleges die onder voorzitterschap van een rechter de klacht beoordelen. Een tuchtcollege kan gevoelige straffen opleggen, zoals schorsing uit het register en andere sancties.